Kwiecień
Maj
Czerwiec

Zwiń

Filmowy Konkurs Falvitu

Strona główna »  Konkursy »  Filmowy Konkurs Falvitu

Zasady

Dziękujemy za udział w konkursie!

Lista zwycięzców już wkrótce na naszej stronie. Zapraszamy!

Aby wiziąć udział w konkursie musisz się zalogować. Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się

Poznaj zwycięzców naszego konkursu - wyniki ogłosimy 21 maja br.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

„Filmowy Konkurs Falvitu”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Filmowy Konkurs Falvitu”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000066687, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 27.316.160 zł w całości wpłacony, NIP 611-020-30-55 (zwany dalej „Organizatorem”).

§ 3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w biurze Organizatora w Jeleniej Górze przy ul. Wincentego Pola 21 oraz na stronie internetowej www.falvit.pl - przez czas trwania Konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia. Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie niniejszy Regulamin może być mu przesłany pocztą. Warunkiem otrzymania Regulaminu jest przesłanie prośby przez osobę zainteresowaną na adres MCC-Marketing & Communications Consultants Agnieszka Bajur i Elżbieta Radzka Spółka Jawna, ul. Łowicka 56/1, 02-531 Warszawa, wraz z dopiskiem na kopercie „Filmowy Konkurs Falvitu”.

§ 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2010 roku i trwa do dnia 4 października 2010 roku, przy czym zgłoszenia do Konkursu mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w § 9 poniżej.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 6. Uczestnikiem Konkursu może być każda kobieta która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać członkowie władz, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie władz, pracownicy i przedstawiciele MCC-Marketing & Communications Consultants Agnieszka Bajur i Elżbieta Radzka Spółka Jawna, jak również bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie Konkursu pracownicy, którejkolwiek z agencji bądź firm reklamowych współpracujących z Organizatorem, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.

§ 8. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w § 7 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

§ 9. W Konkursie może wziąć udział każda kobieta, o której mowa w § 6 powyżej, (zwana dalej „Uczestnikiem”), która spełni łącznie następujące warunki:
1) dokona zakupu co najmniej jednego opakowania suplementu diety Falvit - w okresie od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 15 maja 2010 r.
2) zgłosi swój udział (zwany dalej „Zgłoszeniem” - w okresie od godziny 00:00:00 dnia 1 kwietnia 2010 r. do godziny 24:00:00 dnia 15 maja 2010 r. (decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora) - za pośrednictwem strony internetowej www.falvit.pl w następujący sposób:
a) poda swoje dane osobowe, tj. nazwę użytkownika wybraną przez Uczestnika dla celów Konkursu, dalej „nick”, imię, nazwisko i adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, dodatkowo użytkownik może podać: wiek, obszar zamieszkania, wykształcenie;
b) udzieli zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele związane z niniejszym Konkursem w brzmieniu określonym przez Organizatora - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), jak również udzieli zgody na umieszczenie na stronie internetowej www.falvit.pl nicka wybranego przez Uczestnika w Konkursie na liście wyników Konkursu;
c) poda numer paragonu, który dokumentuje zakup opakowania suplemetnu diety Falvit;
dalej „Zgłoszenie”.

§ 10. W przypadku Uczestników, którzy dokonują kolejnego Zgłoszenia, zamiast czynności, o których mowa w § 9 pkt. 2) lit. a) i b) wystarcza zalogowanie się na stronie www.falvit.pl z użyciem nicka wybranego przez Uczestnika.

§ 11. Zgłoszenia wypełnione nieczytelnie, niekompletnie lub nieprawidłowo są nieważne. Brak polskiej czcionki lub numeru telefonu, wieku, obszaru zamieszkania lub wykształcenia nie powoduje nieważności Zgłoszenia.

§ 12. Uczestnik udziela zgody na przetwarzanie swoich danych poprzez zaakceptowanie klauzuli obejmującej zgodę, przy czym zgoda ta musi być udzielona na etapie wysyłania Zgłoszenia.

§ 13. Nieważne są Zgłoszenia, w których Uczestnik nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 14. Uczestnik ponosi wszelkie koszty dokonania Zgłoszenia.

§ 15. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.

§ 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

§ 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w Zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

§ 18. Każdy Uczestnik ma obowiązek do czasu zakończenia Konkursu przechowywania wszystkich paragonów potwierdzających zakup suplementu diety Falvit, uprawniający do dokonania Zgłoszenia w Konkursie. Przed odebraniem nagrody Uczestnik ma obowiązek przekazania Organizatorowi paragonu potwierdzającego zakup suplementu diety Falvit, z tytułu którego dokonał Zgłoszenia nagrodzonego w Konkursie.

§ 19. Paragon będzie uznany za potwierdzający zakup suplementu diety Falvit, jeżeli będzie spełniał następujące warunki:
1) paragon będzie czytelny;
2) w liście zakupów na paragonie będzie słowo „Falvit” ;
3) data i godzina wystawienia paragonu będzie przypadała przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 0:00:00 w dniu 1 kwietnia 2010 r.

§ 20. Przesłanie Organizatorowi paragonu, stanowiącego dowód dokonania zakupu suplementu diety Falvit, z tytułu którego Uczestnik dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, jest warunkiem otrzymania nagrody. Nie przysłanie czytelnego paragonu lub przysłanie nieprawidłowego paragonu powoduje pozbawienie Uczestnika prawa do nagrody.

IV. LICZBA ZGŁOSZEŃ

§ 21. Każdy z Uczestników może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń, przy czym każde Zgłoszenie musi się odnosić do zakupu jednego opakowania suplementu diety Falvit.

§ 22. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu obejmującego więcej niż jedno opakowanie suplementu diety Falvit, Uczestnik może z tego tytułu dokonać tylko jednego Zgłoszenia niezależnie od tego ile zakupił opakowań suplementu diety Falvit potwierdzonych tym samym paragonem.

V. KRYTERIA WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW

§ 23. Po dokonaniu przez Uczestnika Zgłoszenia Uczestnik zostanie przekierowany do podstrony, na której będzie pytanie konkursowe z zakresu wiedzy o filmach. Każdorazowo będzie wyświetlone jedno pytanie konkursowe z puli różnych pytań przygotowanych na cele Konkursu.

§ 24. Zadaniem Uczestnika będzie w jak najkrótszym czasie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wyświetlone pytanie konkursowe, tj. wpisanie tej odpowiedzi w polu pod pytaniem, a następnie kliknięcie słowa „WYŚLIJ”.

§ 25. W Konkursie nagradzani będą Uczestnicy, którzy najszybciej udzielili prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§ 26. Czas udzielenia odpowiedzi liczony jest od daty i godziny wyświetlenia pytania do momentu wpływu prawidłowej odpowiedzi do Organizatora (decyduje data i godzina wysłania odpowiedzi).

§ 27. Wpisanie w polu na odpowiedź wulgaryzmów, słów powszechnie uważanych za obraźliwe lub innych opisów powszechnie uważanych za obraźliwe lub które mogą być uznane za naruszające prawo lub dobre obyczaje, bądź dobra osobiste lub uczucia osób trzecich powoduje unieważnienie odpowiedzi. Oczywiste literówki lub brak liter polskiej czcionki w odpowiedzi nie powodują uznania jej za nieważną.

§ 28. Uczestnikom, którzy najszybciej udzielą prawidłowej odpowiedzi zostaną przyznane miejsca od 1 do 75.

§ 29. Uczestnicy, którzy zajęli miejsca od 76 do 120, zostaną wpisani na listę rezerwową.

VI. PULA NAGRÓD
§ 30. W Konkursie przewidziane są następujące nagrody:
1) za zajęcie miejsc od 1 do 5 - nagroda w postaci kamery cyfrowej Sony Handycam DCR-SR38E o wartości 1.175,00 złotych brutto każda nagroda, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 131,00 złotych;
2) za zajęcie miejsc od 6 do 10 - nagroda w postaci kolekcji płyt DVD „Kolekcja Jamesa Camerona”, o wartości 89,99 złotych brutto każda nagroda, w skład zestawu wchodzą następujące filmy: „Titanic”, „Głębia” i „Obcy 2”;
3) za zajęcie miejsc od 11 do 15 - nagroda w postaci kolekcji płyt DVD „Kolekcja Billy Wildera 2”, o wartości 79,99 złotych brutto każda nagroda, w skład zestawu wchodzą następujące filmy: „Słomiany wdowiec”, „Pół żartem, pół serio” i „Garsoniera”;
4) za zajęcie miejsc od 16 do 20 – nagroda w postaci kolekcji płyt DVD „Quentin Tarantino – kolekcja”, o wartości 49,99 złotych brutto każda nagroda, w skład zestawu wchodzą następujące filmy: „Pulp Fiction”, „Jackie Brown”, „Cztery pokoje” i „Od zmierzchu do świtu”;
5) za zajęcie miejsc od 21 do 45 – nagroda w postaci podwójnego zaproszenia do sieci Cinema City, o wartości 50,00 złotych brutto każda nagroda. Zaproszenie jest ważne do dnia 31.12.2010, zaproszenie można wymienić na bilet do kina w dowolnym dniu tygodnia, na dowolny film, w dowolnym kinie Cinema City;
6) za zajęcie miejsc do 46 do 55 – nagroda w postaci płyty CD z muzyką z filmu „Fame” o wartości 36,99 złotych brutto każda nagroda;
7) za zajęcie miejsc do 56 do 65 – nagroda w postaci płyty DVD z muzyką z filmu „Mamma Mia” – Mamma Mia! The Movie Soundtrack Deluxe”, o wartości 36,99 złotych brutto każda nagroda;
8) za zajęcie miejsc do 66 do 75 – nagroda w postaci płyty CD z muzyką z filmu „Nine” o wartości 36,99 złotych brutto każda nagroda.

VII. KOMISJA KONKURSOWA

§ 31. Wyłonienia zwycięzców dokona Komisja Konkursu powołana przez Organizatora, w co najmniej trzyosobowym składzie.

§ 32. Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek Komisji nie może sprawować swoich funkcji.

§ 33. Komisja wyłoni osoby uprawnione do nagrody oraz osoby rezerwowe do dnia 21 maja 2010 roku. Z posiedzeń Komisji zostanie sporządzony protokół. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. Decyzja Komisji ma charakter uznaniowy.

§ 34. Zadaniem Komisji będzie:
1) nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;
2) wyłonienie zwycięzców Konkursu;
3) ogłoszenie wyników Konkursu;
4) rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

§ 35. Decyzja Komisji w zakresie przyznawania nagród jest ostateczna.

§ 36. Każdy Uczestnik Konkursu może zdobyć więcej niż jedną nagrodę w czasie całego Konkursu.

VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD

§ 37. Lista osób uprawnionych do nagrody w Konkursie oraz lista rezerwowa zostaną ogłoszone na stronie www.falvit.pl do dnia 24 maja 2010 r.

§ 38. Po wyłonieniu osób uprawnionych do nagrody w Konkursie, Organizator do dnia 28 maja 2010 roku skontaktuje się z każdą z tych osób, za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika – w celu poinformowania go o przyznaniu danej Nagrody oraz w celu ustalenia adresu Uczestnika, jak również poinformowania Uczestnika o sposobie i zasadach wydania Nagrody. We wiadomości e-mail Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie na adres: MCC-Marketing & Communications Consultants Agnieszka Bajur i Elżbieta Radzka Spółka Jawna, ul. Łowicka 56/1, 02-531 Warszawa, wraz z dopiskiem na kopercie „Filmowy Konkurs Falvitu”, listem poleconym adresu Uczestnika oraz oryginału paragonu, którego dotyczy nagrodzone Zgłoszenie w terminie do dnia 11 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Adres Uczestnika oraz paragon wysłane w terminie, ale które dotrą do Organizatora po dniu 25 czerwca 2010 r. nie będą uwzględniane w Konkursie. We wiadomości Uczestnik zostanie poinformowany, że po przeprowadzeniu weryfikacji uprawnionych do nagrody w Konkursie jego pozycja na liście może ulec zmianie (przesunięcie na wyższą pozycję) i w wyniku takiej zmiany może otrzymać inną nagrodę.

§ 39. Jeżeli do dnia 25 czerwca 2010 r. Organizator nie otrzyma adresu Uczestnika lub prawidłowego paragonu lub otrzyma paragon nieprawidłowy, wówczas Uczestnik, który nie przysłał prawidłowego paragonu zostanie pozbawiony prawa do nagrody. Postanowienia § 18-20 stosuje się odpowiednio. Komisja dokona wyboru uzupełniającego listę uprawnionych do nagrody spośród osób wpisanych na listę rezerwową i sporządzi nową listę uprawnionych do nagrody. Nowa lista uprawnionych do nagrody zostanie sporządzona z uwzględnieniem następujących zasad:
1) Uczestnik, który utracił prawo do nagrody zostanie skreślony,
2) Na pozycję skreślonego Uczestnika zostanie wpisany Uczestnik, która zajmował kolejne miejsce na pierwotnej liście uprawnionych do nagrody, a pozostali Uczestnicy wpisani na listę uprawnionych do nagrody zostaną przeniesieni na odpowiednio wyższe miejsca,
3) Uczestnicy z listy rezerwowej zostaną umieszczeni na nowej liście uprawnionych do nagrody po osobach z listy pierwotnej, które przysłały prawidłowe paragony, w terminie określonym w Regulaminie.

§ 40. Komisja sporządzi nową listę uprawnionych do nagrody do dnia 28 czerwca 2010 r. Nowa lista uprawnionych do nagrody zostanie umieszczona na stronie internetowej www.falvit.pl do dnia 29 czerwca 2010 roku

§ 41. Po sporządzeniu nowej listy uprawnionych do nagrody, Organizator do dnia 30 czerwca 2010 roku skontaktuje się za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Uczestnika:
1) z Uczestnikami, którzy w wyniku weryfikacji listy uprawnionych do nagrody przesunęli się na wyższą pozycję na liście uprawnionych do nagrody i w związku z tym otrzymują inną Nagrodę - w celu poinformowania o zmianie Nagrody;
2) z Uczestnikami z listy rezerwowej – w celu poinformowania o przyznaniu danej Nagrody oraz w celu ustalenia adresu Uczestnika, jak również poinformowania Uczestnika o sposobie i zasadach wydania Nagrody. We wiadomości e-mail Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie na adres: MCC-Marketing & Communications Consultants Agnieszka Bajur i Elżbieta Radzka Spółka Jawna, ul. Łowicka 56/1, 02-531 Warszawa, wraz z dopiskiem na kopercie „Filmowy Konkurs Falvitu”, listem poleconym adresu Uczestnika oraz oryginału paragonu, którego dotyczy nagrodzone Zgłoszenie w terminie do dnia 14 lipca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego). Adres Uczestnika oraz paragon wysłane w terminie, ale które dotrą do Organizatora po dniu 28 lipca 2010 r. nie będą uwzględniane w Konkursie.

§ 42. Po otrzymaniu przez Organizatora adresu Uczestnika oraz czytelnego oryginału prawidłowego paragonu, potwierdzającego dokonanie zakupu suplementu diety Falvit, z tytułu którego dokonano nagrodzonego Zgłoszenia, nagroda zostanie przesłana pocztą kurierską do dnia 23 sierpnia 2010 roku.

§ 43. Jeżeli do dnia 28 lipca 2010 r. Organizator nie otrzyma adresu Uczestnika lub prawidłowego paragonu lub otrzyma paragon nieprawidłowy, wówczas Uczestnik, który nie przysłał prawidłowego paragonu, a był poinformowany zgodnie z § 41 pkt 2) powyżej, zostanie pozbawiony prawa do nagrody. Postanowienia § 18-20 stosuje się odpowiednio. Komisja nie będzie dokonywać kolejnego wyboru uzupełniającego listę uprawnionych do nagrody.

§ 44. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego.

IX. ZASADY SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW I WYDANIA NAGRÓD

§ 45. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.

§ 46. W przypadku, gdyby okazało się, iż zwycięzcą którejkolwiek z nagród jest osoba, należąca do grona osób, o których mowa w § 7 i § 8 powyżej, osoba taka zostanie przy przydziale nagrody pominięta. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika złożenia oświadczenia w tym zakresie przed wydaniem nagrody.

§ 47. Przy odbiorze (wydaniu) nagród Uczestnicy są zobowiązani pisemnie potwierdzić odbiór nagrody na dokumencie przedstawionym przez osobę doręczającą nagrodę. Brak, niemożność lub odmowa potwierdzenia odbioru nagrody uniemożliwia wydanie nagrody. W przypadku niemożności wydania (odbioru) nagrody zgodnie z powyższym trybem Uczestnik traci prawo do nagrody.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 48. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wydawania nagród (6 września 2010 r.). Reklamacje zgłoszone w terminie, ale które dotrą do Organizatora po dniu 20 września 2010 r. oraz reklamacje zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

§ 49. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

§ 50. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

§ 51. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest on uprawniony.

§ 52. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne przyznanych nagród.

§ 53. Pisma nie podjęte uważane będą za skutecznie doręczone z upływem 7 dni od daty złożenia awiza pod adresem wskazanym przez Uczestnika.

§ 54. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESYŁKI POCZTOWE

§ 55. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie, nieprawidłowość i nieterminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub dostawców dostępu do sieci Internet – listów, telegramów, wiadomości e-mail i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem.

§ 56. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.

§ 57. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 58. Dane osobowe Uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).

§ 59. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.

§ 60. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 61. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.

__________________
ORGANIZATOR